مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان حفاظت محيط زيست


شماره 217124/1901                                          18/11/1382

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور - سازمان حفاظت محيط زيست
        شوراي عالي اداري در يكصد و هشتمين جلسه مورخ 20/10/1382 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند «ب» ماده 4 آئين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرائي كشور ( مصوبه شماره 44642/ت27701ه - مورخ 28/10/1381 هيات وزيران ) شاخصهاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سازمان مذكور را به شرح پيوست تصويب نمود تا  پس از ارسال فرم ها و دستورالعمل هاي مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، ساير مراحل فرآيند ارزيابي در ابعاد اختصاصي ( بند «ب» ماده 5 آئين نامه مزبور ) توسط دستگاه ذيربط صورت پذيرد.
معاون رييس جمهور و دبير شورايعالي اداري - محمد ستاري فر

17180 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/11/29 :تاريخ ابلاغ 1382/10/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران