تشخيص تحقق ابلاغ حكم ازنظرقطعيت وغيرقابل استيناف بودن آن ويا عدم تحقق آن بامحكمه استيناف است ونظر محكمه تالي تاثيري دراين دراين موردندارد


راي محكمه عالي انتظامي قضات
193-اگرچه تشخيص تحقق ابلاغ حكم ازنظرقطعيت وغيرقابل استيناف بودن آن وياعدم تحقق آن بامحكمه استيناف است ونظرمحكمه تالي به هيچ وجه تاثيري دركارنداردمعذلك دستورحاكم دادگاه بدوي به ابلاغ مجددحكم به عنوان اينكه درابلاغ اول رعايت پاره ازشرائط مقررنشده به اين جهت آن را قانوني ندانسته وبه آن ترتيب اثرنداده است تخلف نيست .
حكم شماره 3825-29آذر1324

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي

23

3825 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1324/09/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران