تصويبنامه در خصوص ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي


شماره 34881/ت 28519ه 24/6/1382

هيات وزيران در جلسه مورخ 18/3/1382 بنا به پيشنهاد شماره 67120 مورخ 30/1/1382 معاونت حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
در بند ( 4 ) تصويبنامه شماره 29982/ت 27026ه مورخ 24/6/1381، موضوع ضوابط بكارگيري و استخدام در دستگاههاي دولتي ، پس از عبارت ( دستگاههاي داراي مقررات خاص ) عبارت ( در قوه مجريه ) اضافه مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

17067 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/07/09 :تاريخ ابلاغ 1382/03/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران