تصويبنامه راجع به الحاق دو بند به رديف ( 5 ) تصويبنامه طرح توسعه شهرستان خمين


شماره 25581/ت 29194ه 2/6/1382

هيات وزيران در جلسه مورخ 29/5/1382 بنا به پيشنهاد شماره 10132/1 مورخ 3/3/1382 استانداري استان مركزي و به استناداصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
عبارتهاي زير بعنوان بندهاي ( ه ) و ( و ) به رديف ( 5 ) تصويبنامه شماره 34833/ت 25851ه مورخ 18/8/1381، موضوع طرح توسعه شهرستان خمين اضافه مي شود:
ه - اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي اين تصويبنامه دريك رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي منظور شده و در ابتداي هر سال جهت تعيين پروژه ها و مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط، از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شوراي برنامه ريزي و توسعه و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تفويض وابلاغ مي گردد.
و - شهرستان خمين در بهره گيري از تسهيلات چهت فعاليتهاي اشتغالزايي تا پايان برنامه چهارم از مصوبات و معافيتهاي مربوط به مناطق كمتر توسعه يافته بهره مند خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

17067 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/07/09 :تاريخ ابلاغ 1382/05/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران