بازپرس دادسراي عمومي كه قرارتامين وثيقه نامتناسب عليه متهمان صادر وحساب بانكي آنان را مسدود وقرارتامين خواسته ناموجه عليه متهمان آنهم پس ازيكماه ازتاريخ صدورقرارنهائي و فراغت ازرسيدگي صادرنموده است مرتكب تخلف شد


دادنامه شماره : 40 - 28/2/1373

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
بازپرس دادسراي عمومي كه قرارتامين وثيقه نامتناسب عليه متهمان صادر وحساب بانكي آنان را مسدود وقرارتامين خواسته ناموجه عليه متهمان آنهم پس ازيكماه ازتاريخ صدورقرارنهائي و فراغت ازرسيدگي صادرنموده است مرتكب تخلف شد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال 1376
93

40 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/02/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران