اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران


شماره 19677/ت 28749ه .3/4/1382
هيات وزيران در جلسه مورخ 7/3/1382 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/12552 مورخ 7/3/1382 وزارت نيرو و به استناد ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را بشرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول : كليات و سرمايه
ماده 1 - نام شركت ، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران ( آب و نيرو ) مي باشد كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود.
ماده 2 - هدف شركت ، ايجاد، توسعه و تكميل طرحها وپروژه هاي تامين و انتقال آب و توليد انرژي برق آبي ( از جمله تاسيسات تلمبه ذخيره اي ) و هچمنين انجام خدمات مديريت طرح در زمينه هاي مذكور مي باشد.
ماده 3 - مركز اصلي شركت شهر تهران و حوزه فعاليت آن سراسر كشور مي باشد.
ماده 4 - نوع شركت سهامي ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي واستخدامي خود اداره مي شود.
ماده 5 - مدت شركت نامحدود است .
ماده 6 - سرمايه شركت مبلغ ده ميليون ريال است كه به يكصد سهم يكصد هزار ريالي منقسم گرديده است و تماما" متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
فصل دوم : موضوع فعاليت و وظايف شركت
ماده 7 - براي نيل به اهداف مندرج در ماده ( 2 ) اين اساسنامه ، شركت با رعايت قوانين ومقررات مربوط در محدوده عمل خود ازجمله مجاز به اقدامات زير مي باشد:
1 - تهيه ، اجراء و توسعه تاسيسات و سازه هاي توليد انرژي برق آبي .
2 - تهيه و اجراي طرحها و پروژه هاي ملي سازه ها و تاسيسات تامين وانتقال آب و تاسيسات تلمبه ذخيره اي .
3 - ارائه خدمات مديريت طرح در زمينه احداث و توسعه تاسيسات مربوط به آب ونيروگاه هاي برق آبي ، براساس روشهاي مختلف سرمايه گذاري .
4 - تهيه طرحهاي اجرائي متناسب با نيازهاي صنعت آب كشور و ارائه آن به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و اعمال نظارت در اجراي اين گونه طرحها.
5 - انجام مطالعات امان سنجي براي ايجاد نيروگاه هاي برق آبي وارائه آن به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران .
6 - مشاركت در تهيه استاندارد در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف شركت و ارائه خدمات مشاوره اي در اين ارتباط.
7 - اجراي برنامه هاي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران در زمينه حمايت وتقويت ظرفيتهاي پيمانكاري ، مشاوره اي و ساعت و توليد تجهيزات نيروگاه هاي برق آبي و جلب مشاركت مردمي در اجراي طرحهاي توسعه منابع آب و انرژي برق آبي .
8 - انجام تحقيقات لازم و همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذيربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط به اهداف و وظايف شركت از جمله روشهاي جديد عملي و فني در اجراي تاسيسات و سازه هاي آبي و برق آبي .
9 - خريد خدمات از بخش غير دولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجراي تاسيسات آب و سازه هاي آبي و انرژي برق آبي به منظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .
10 - انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه علاوه بر رعايت صرفه و صلاح براي مقاصد شركت در چارچوب قانين ومقررات مربوط ضروري و مرتبط باشد.
تبصره - شركت مجاز به ايجاد شركت با سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد.
فصل سوم : اركان شركت
ماده 8 - ارگان شركت بشرح زير مي باشد:
الف - مجمع عمومي .
ب - هيات مديره ومديرعامل .
ج - بازرس و حسابرس .
ماده 9 - نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيات مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و رياست آن به عهده رئيس هيات مديره شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد.
ماده 10 - مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1 - مجمع عمومي عادي .
2 - مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 11 - مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره وبازرس و حسابرس شركت واتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي وسايرموضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه هاوخط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيدشده است .
تبصره - مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيات مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع عمومي مي تواند تشكيل شود.
ماده 12 - مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثيت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد، بايد همواره دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.
ماده 13 - وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي بشرح زير مي باشد:
1 - اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي وبودجه شركت .
3 - اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين ومقررات مربوط.
4 - انتخاب يا عزل رئيس واعضاي هيات مديره و بازرس و حسابرس شركت .
5 - تعيين حقوق ومزايا و پاداش اعضاي هيات مديره .
6 - تعيين حق الزحمه بازرس وحسابرس شركت .
7 - تصوب آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و اموال شركت بارعايت قوانين ومقررات مربوط.
8 - تصويب آئين نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران با رعايت قوانين و مقرارت مربوط از جمله اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
9 - بررسي ساختار كلان شركت و تعيين سقف پستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني وتشكيلات شركت و ارائه آن به هيات وزيران جهت تصويب .
10 - اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيات مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي وارجاع امر به اوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
11 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .
12 - اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات ومفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .
ماده 14 - وظايف مجمع عمومي فوق العاده بشرح زير مي باشد:
1 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيات وزيران براي تصويب .
2 - بررسي واتخاذ تصميم نسبت به صالاح يا تغيير مواداساسنامه شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيات وزيران براي تصويب .
3 - بررسي واتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط.
ماده 15 - هيات مديره شركت مركب از ( 3 ) يا ( 5 ) عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شند. اعضاي هيات مديره مي بايست به صورت تمام وقت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران اشتغال داشته باشند. حداقل دو نفر از اعضاي هيات مديره براي مدت ( 2 ) سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است ، در سمت خود باقي خواهند بود وانتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .
ماده 16 - مجمع عمومي عادي مي تواند ( 1 ) نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيات مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفاء يا سلب شرايط ادامه فعاليت هر يكاز اعضاي اصلي هيات مديره ( به تشخيص رئيس مجمع عمومي ) غير ممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.
تبصره - عضو علي البدل هيات مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود.
ماده 17 - جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد وتصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 18 - جلسات هيات مديره حداقل هر ماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل ودستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيات مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيات مديره يا اكثريت هيات مديره الزامي نخواهد بود.
ماده 19 - هيات مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيات مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيات مديره با رئيس هيات مديره مي باشد.
ماده 20 - هيات مديره براي انجام هر گونه عمليات ومعاملات كه مرتبط باموضوع فعاليت شركت بوده واتخاذ تصميم درباره آنها صريحا" در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است . هيات مديره همچنين داراي اختياراتي بشرح زير مي باشد.
1 - پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .
2 - تائيد برنامه عملياتي شركت ، اعم از توسعه و بهره برداري آزمايشي ، براي ارائه به مجمع عمومي براي تصويب .
3 - رسيدگي وتائيد بودجه سالانه ، گزارش عملكردسالانه وصورتهاي مالي شركت وارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .
4 - تائيد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اموال واستخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .
5 - تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه .
6 - تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين ومقررات .
7 - انجام حسابرسي داخلي نسبت به علميات ، معاملات وكليه فعاليتهاي شركت .
8 - بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .
9 - بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و سقف پستهاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني به مجمع عمومي براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
10 - تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف پستهاي سازماني شركت واعلام به مجمع عمومي شركت .
11 - هيات مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيات مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران و همچنين به منظور رسيدگي واظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد.
12 - بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي ، در مورد صلح و سازش در دعاوي وارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل ( 139 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
13 - انتخاب مديرعامل وپيشنهاد وي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم .
14 - بررسي وتصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .
15 - تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي اتخاذتصميم به مجمع عمومي .
تبصره - هياتمديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي ازاختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 21 - مديرعامل بالاترين مقام اجرائي شركت بوده كه براي مدت ( 2 ) سال از بين اعضاي هيات مديره يا خارج از آن توسط هيات مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود. مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف واختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.
ماده 22 - وظايف مديرعامل بشرح زير مي باشد:
1 - اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي .
2 - تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي وبودجه سالانه شركت به هيات مديره .
3 - تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيات مديره .
4 - تعيين روشهاي اجرائي در چارچوب قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مربوط و ابلاغ به واحدهاي ذيربط.
5 - تهيه وپيشنهاد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيات مديره .
6 - تهيه پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيات مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .
7 - نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت وانجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدود قوانين ومقررات مربوط.
8 - اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور وعمليات شركت به استثناي امور يكه جزء وظايف مجمع عمومي وهيات مديره است .
9 - عزل ونصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق ودستمزد،پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها براساس قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مصوب مراجع ذيصلاح .
ماده 23 - مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضائي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيات مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.
ماده 24 - كليه چكها و اسناد واوراق مالي و اسناد تعهدآور و قراردادها مي بايستي به امضاي مديرعامل ( يا نماينده وي ) و يكي از اعضاي هيات مديره ( يا نماينده منتخب هيات مديره ) برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد. كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.
ماده 25 - در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل ، اقدامات او تا تعيين مديرعامل جديد نافذ ومعتبر بوده و قدرت اجرائي خواهد داشت .
ماده 26 - شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين ومقررات وتصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.
تبصره - اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.
فصل چهارم - صورتهاي مالي
ماده 27 - سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد.
ماده 28 - صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس وحسابرس قرار داده شود.
فصل پنجم - ساير مقررات
ماده 29 - اين شركت از نظر سياستها، برنامه ها و فعاليتها تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو خواهد بود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 3505/30/82 مورخ 14/4/1382 شوراي نگهبان به تائيد شوراي ياد شده رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17023 :شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
1382/05/18 :تاريخ ابلاغ 1382/03/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران