تصويبنامه راجع به نشان لياقت درجه يك به آقاي سيد فتح الله مجتبائي


شماره 25971/ت 29085ه 13/5/1382

هيات وزيران در جلسه مورخ 8/5/1382 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و به استناد ماده ( 7 ) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1365 - تصويب نمود:
نشان دولتي ( درجه يك فرهنگ وهنر ) به آقاي سيدفتح الله مجتبايي اعطاء شود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17027 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/05/22 :تاريخ ابلاغ 1382/05/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران