تصويبنامه راجع به طرح تبديل گشت زراعي به باغ در اراضي شيبدار استان گلستان با همكاري سازمانهاي ذيربط


شماره 21544/ت 27261ه 23/4/1382

هيات وزيران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 011/6970/34 مورخ 25/6/1381 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1 - طرح تبديل گشت زراعي به باغ در اراضي شيبدار استان گلستان ( بشرح پيوست ) به اجرا در آيد.
2 - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همه ساله اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ثابت وجوه اداره شده مورد نياز براي اجراي طرح را مطابق جدول شماره ( 7 ) پيوست طرح و پس از اعمال تعديل هزينه ها، در لايحه بودجه سنواتي پيش بيني و در چارچوب قوانين بودجه ياد شده به وزارت جهاد كشاورزي تخصيص دهد
3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منابع لازم را به منظور اعطاي تسهيلات به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي اجراي طرح ياد شده در استان گلستان تا سقف چهارصد ونود وپنج ميليارد ( 000/000/000/495 ) ريال براي بانك كشاورزي تامين مي نمايد.
تبصره - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات را تا نرخ مصوب بخش كشاورزي تامين و پرداخت مي نمايد.
4 - وزارت نيرو اقدامات لازم جهت تخصيص آب مورد نياز ناشي از اجراي طرح در اراضي ياد شده را معمول دارد.
تبصره - هرگونه استفاده از منابع آبي در داخل پاركهاي ملي ودر محدوده مناطق حفاظت شده تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ،با اخذ نظر سازمان ياد شده امكان پذير خواهد بود.
5 - وزارتخانه هاي صنايع ومعادن و جهاد كشاورزي به طور مشترك ، ظرف شش ماه طرحهاي لازم براي ايجاد وتوسعه صنايع فرآوري محصولات طرح ، به ويژه زيتون را تهيه و به هيات دولت ارائه نمايد.
6 - كليه دستگاههاي ذيربط هرگونه پيشنهاد احتمالي در خصوص اصلاح قوانين ومقررات را كه براي اجراي طرح ضروري باشد، جهت اقدام لازم به هيات دولت ارائه نمايند.
7 - وزارت جهاد كشاورزي مسئوليت هماهنگي و زمانبندي كليه اقدامات دستگاههاي ذيربط در سطح ملي واستان را به عهده دارد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

17018 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/05/12 :تاريخ ابلاغ 1381/06/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران