اقرار و اعتراف به اخذ پول از آقاي رسول ... در سوريه و تحويل آن به شاكي در تهران نموده است ليكن از تحويل آن خودداري مي نمايد


تاريخ : 31/6/1375 پرونده كلاسه : 75/12/616 شماره دادنامه : 2023 - 31/6/75
مرجع رسيدگي : شعبه 12 دادگاه عمومي تهران
شاكي : رسول ... به نشاني ...
متهم : ... به نشاني ...
موضوع : كلاهبرداري
گردشكار : شاكي شكايتي به شرح فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقوع فوق العاده% مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اتهام ابوالقاسم ... فرزند رضا 34 ساله اهل ساوه مقيم ساوه دائر به كلاهبرداري از آقاي رسول ... و خيانتت در امانت بدين شرح كه آقاي ... اعلام نموده در كشور سوريه مقداري وجه نقد حاصل از فروش پسته داشته و به آقاي ... تحويل داده كه مقداري پارچه به وي در ايران تحويل دهد و متهم اظهار داشته كه شاكي مقداري پارچه به وي تحويل داده كه از مرز به ايران وارد نمايد ليكن مقداري از اجناس را تحويل نداده است با عنايت به اينكه اعمال انجام شده حسب اظهارات شاكي و متهم كلاهبرداري نيست و اظهارات متهم طبق اظهارات شاكي مقرون به واقع نيست و شاكي اظهار داشته پول به وي داده است تا در ايران پارچه به وي تحويل دهد نه پارچه به وي تحويل داده است فلذا بزه خيانت در امانت نيز بلحاظ عدم وجود كالائي به عنوان امانت نزد متهم ثابت نيست بلحاظ عدم احراز وقوع بزهي از جانب متهم به استناد اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي بر برائت وي صادر مي گردد راي صادره حضوري و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديد نظر استان است .
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومي تهران - نورالديني

تاريخ : 2/4/76 پرونده كلاسه : 75/23 - 815 شماره دادنامه : 76/دتا/23/307
شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران به تصدي امضاء كنندگان ذيل ابوالقاسم درزي رامندي رئيس ، مهدي فيروزي دشتستاني مستشار تشكيل است .
تجديد نظر خواه : رسول ...
تجديد نظرخواسته : دادنامه شماره 2023 شعبه 12 دادگاه عمومي تهران
گردشكار : آقاي محمدحسين ... به اتهام كلاهبرداري تحت تعقيب دادگاه واقع و پس از رسيدگي و رعايت تشريفات دادرسي به موجب دادنامه شماره 2032 مورخ 31/6/75 شعبه 12 دادگاه عمومي تهران حكم به برائت وي صادر شده است از دادنامه صادره درخواست تجديد نظر خواهي شده پرونده به شعبه 23 دادگاه تجديد نظر ارسال با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي رسول ... از دادنامه 2023 مورخ 31/6/75 شعبه 12 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه آقاي ... اقرار و اعتراف به اخذ پول از آقاي رسول ... در سوريه و تحويل آن به شاكي در تهران نموده است ليكن از تحويل آن خودداري مي نمايد در جلسه 20/2/75 مامورين انتظامي و در تاريخ 27/2/75 دادگاه صراحتا اقرار نموده و اظهار داشته سعي دارم ظرف مدت يك ماه اموال شاكي را به وي تحويل دهم بنابراين با قرار مشاراليه به اخذ پول و تحويل آن پول يا پارچه در تهران بزه انتسابي خيانت در امانت محرز و مسلم است مستندا به ماده 119 از قانون تعزيرات به تحمل 50 ضربه تازيانه و استرداد وجوه ماخوذه در حق شاكي محكوم مي شود . اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 23 دادگاه تجديد نظر استان تهران - ابوالقاسم درزي رامندي




2023 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/06/31 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران