استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره مستلزم داشتن حداقل چهار دستگاه رسيور ، كنترل ، ديش و ال ام - بي مي باشد


تاريخ : 25/8/74 پرونده كلاسه : 74/873 شماره دادنامه : 723
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده : علم خاني رفيع زاده
تجديد نظرخواه : آقاي ناصر ... به نشاني ...
خواسته : تجديد نظر از دادنامه شماره 178 - 20/7/74 صادره از شعبه 42 دادگاه عمومي تهران
گردشكار : تجديد نظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين دادگاه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
اعتراض تجديد نظرخواه آقاي ناصر ... صادره از دادگاه شعبه 42 عمومي تهران ( دادنامه تجديد نظرخواسته ) وارد است زيرا به مستنبط از محتويات پرونده استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره مستلزم داشتن حداقل چهار دستگاه رسيور ، كنترل ، ديش و ال ام - بي مي باشد و جمع چهار دستگاه ياد شده تجهيزات دريافت از ماهواره و استفاده و يا نگهداري آن را تشكيل و وقوع بزه منتسبه به تجديد نظر خواه را تحقق مي سازد به عبارت ديگر نگهداري تنها يكي از دستگاههاي ياد شده كه در پرونده ما نحن فيه رسيور مي باشد و آنهم به گزارش مورخ 16/7/74 دايره، اطلاعات مشاركت م م داخل كمد منزل متهم ( تجديد نظر خواه ) بوده و استفاده اي از آن ننموده ( عين گزارش ) جرم تلقي نمي شود آنهم در شرائطي كه خود متهم تعطيل نمودن و عدم استفاده از آن را بعد از تصويت قانون ممنوعيت استفاه از تجهيزات دريافت از ماهواره ( قانون استنادي دادگاه بدوي ) و قراردادن آن كمد دربسته عنوان كرده و خواستار برائت خود شده است بنابراين بلحاظ عدم تحقق بزه منتسبه و اينكه تنها نگهداري هر يك از تجهزات و دستگاههاي تشكيل دهنده، موضوع قانون ياد شده جرم تلقي نمي شود راي صادره مخدوش است و دادگاه با نقض آن حكم بر برائت تجديد نظرخواه از بزه منتسبه و رفع توقيف از دستگاه رسيور ضبط شده و مسترد نمودن آن به خود نامبرده صادر و اعلام مي شود. راي صادره قطعي است .
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران
رفيع زاده علم خاني

بسمه تعالي
شماره دادنامه : 178 - 20/7/74
به تاريخ 20/7/74 در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل است پرونده كلاسه ... تحت نظر است دادگاه خطاب به متهم خود را معرفي نماييد مفاد ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره اصلاحي آن به شما تفهيم مي شود. مواظب اظهارات خود باشيد به يكهزار تجهيزات دريافت مستقيم از ماهواره از خود دفاع كنيد.
ج - نام فرشيد ... فرزند حسن سن 25 ساله شغل و محل كار دانشجو مذهب مسلمان تبعه ايران پيشينه كيفري ندارم از مفاد ماده 125 و تبصره آن آگاه شدم و مواظب اظهارات خود هستم.
تجهيزات ماهواره فقط در منز ل ما بلااستفاده بوده و بطور اوراقي گوشه حياط در ديد عموم بوده است و اين جانب نمي دانستم كه نگهداري تجهيزات اوراقي و بالااستفاده كه مشكلي دارد و تقاضاي عفو و بخشش از حضور دادگاه را دارم.
دادگاه آخرين دفاع خود را بيان كنيد.
تجهيزات به عنوان اوراقي و بلااستفاده در حياط منزل ما بود و ما نمي دانستيم كه نگهداري آن بصورت اوراقي مشكلي دارد و تقاضاي عفو و بخشش از آن مقام محترم را دارم.
دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل راي صادر مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص اتهام فرشيد ... فررند حسن داير بر نگهداري تجهيزات دريافت مستقيم از ماهواره با توجه به گزارش مامورين و اظهارات متهم و ساير دلايل موجود در پرونده ارتكاب بزه منتسبه از نامبرده به نظر دادگاه محرز است و با انطباق مورد با بند الف ماده 9 قانون ممنوعيت بكارگيري ... با عنايت به ماده 22 قانون مجازات اسلامي وي را به پرداخت مبلع پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايد. راي حضوري و قابل اعتراض نيست . تجهيزات مكشوفه به نفع صدا و سيماي جمهوري اسلامي ضبط مي شود.
اعتراض ندارم
رئيس شعبه دادگاه عمومي تهران

723 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/08/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران