تفكيك بزه به چك وعده‎دار و چك روز و تعيين مجازات جداگانه براي هريك از آنان مغاير با منظور و مقصود قانونگذار ميباشد


كلاسه پرونده : 6 ت /74/781 تاريخ : 14/8/74 شماره دادنامه : 890
مرجع رسيدگي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاكنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه : علي…، زندان قصر بند موقت يك
تجديد نظرخوانده : حسين… اصفهان…
تجديد نظرخواسته : از دادنامه شماره 1071 - 1070 مورخ 29/6/74 شعبه 11 دادگاه عمومي شهرستان تهران.
گردشكار : تجديد نظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت بصدور و راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي شرفاني از دادنامه شماره 1071 - 1070 - 29/6/74 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي تهران اولا در رابطه با تعيين مجازات جعل براي يك فقره چك شماره 921733 ،/10/73 بلحاظ وعده‎دار بودن جداي از دو فقره چك ديگر اعتراض وارد نميباشد زيرا اتهام متهم كلا صدور چك بلامحل ميباشد كه از جرائم مشابه بوده و بتجويز ماده 47 قانون مجازات اسلامي فقط يك فقره مجازات تعزيري بايد تعيين گردد گو اينكه مقنن در ماده 13 اصلاحي دادگاه را مخير به تعيين حبس و يا اخذ جريمه نموده است و اين تخير كه در راستاي كمك و مساعدت به صادركنندگان اينگونه چكها ميباشد ماهيت عمل متهم را تغيير نداده و تفكيك بزه به چك وعده‎دار و چك روز و تعيين مجازات جداگانه براي هريك از آنان مغاير با منظور و مقصود قانونگذار ميباشد و لهذا با نقض دادنامه از حيث تعيين مجازات حبس براي هر چك شماره 921733 سواي دو فقره ديگر يك فقره مجازات حبس براي چكها مورد شكايت من حيث‎المجموع صادر و اعلام ميگردد ثانيا جزاي نقدي مورد لحوق حكم نيز با توجه به مبلغ چك شماره 921733 - 30/10/73 كه بالاترين رقم ميباشد صحيح نبوده و جزاي نقدي از مبلغ 900/742 ريال به يك ميليون ريال ربع وجه يكي كه رقم آن بيشتر است ( چك شماره 921733 - 30/10/73 به مبلغ 000/000/4 ريال ) تبديل و بدينوسيله دادنامه صادره از اين حيث صحيح ميگردد و اما از نظر دعوي ضرر و زيان نظر باينكه تجديد نظرخواه اعتراض موجهي كه فسخ راي صادره را فراهم آورد ارائه نكرده و صدور چك دليل بر اشتغال ذمه ميباشد لهذا با رد اعتراض وي از اين جهت دادنامه تجديد نظر خواسته عينا تائيد و استوار ميگردد.
رئيس شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان تهران - نبوي
مستشار دادگاه - ايماني

كلاسه پرونده : 74/11/228 تاريخ رسيدگي : 27/6/74
شماره دادنامه : 1071 - 1070 - 29/6/74
مرجع رسيدگي شعبه 11 دادگاه عمومي تهران
اتهام صدور چك بلامحل
شاكي : آقاي حسين… اصفهان…
متهم : آقاي علي… فرزند حسين - تهران…
گردشكار : دادگاه پس از رسيدگي به شكايت شاكي خصوصي و ملاحظه اصول استنادي وي ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص اتهام آقاي علي… فرزند حسين 27 ساله شغل آزاد با سواد اهل گرگان مقيم تهران شيعه ايراني فاقد سابقه كيفري دائر به صدور دو فقره چك بلامحل بشماره 921748 و 921716 و يك طغري چك وعده‎دار بشماره 921733 باعنايت به شكايت شكات اظهارات متهم و دفاعيات بلاوجه وي و عدم قدرت بر معرفي گواه و انصراف از استماع شهادت وي كه دليل بر عدم صحت مطالب اعلامي وي است و صدور گواهي عدم پرداخت وجه چك و ساير قرائن موجوده بزهكاري متهم مرحز است مستندا به م 7 ناظر به م سه و ماده 13 قانون صدور چك بلامحل مصوب 1372 متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيري ( يك سال بحاظ صدور چك بلامحل و يك سال بلحاظ صدور چك وعده‎دار ) و پرداخت مبلغ /900/742 ريال بابت يك چهارم كسر موجودي چك شماره 921716 جزا نقدي در حق دولت محكوم مينمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي با عنايت به محكوميت كيفري آقاي علي… و صدور گواهي عدم پرداخت و حلول موعد و سررسيد چك خواسته خواهان را دادگاه موجه تشخيص مستندا به م 15 ق صدور چك بلامحل و 357 ق آ.د.م آقاي علي… را به پرداخت مبلغ چهارميليون ريال بابت اصل چك در حق آقاي حسين… محكوم مينمايد و درخصوص خسارات وارده بلحاظ عدم تعيين ميزان خسارات وارده راي به رد ادعاي خواهان صادر مي‎نمايد راي صادره حضوري و قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديد نظر استان ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ ميباشد.
دادرس علي‎البدل شعبه 11 دادگاه عمومي تهران
نورالديني

890 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/08/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران