باركاميون به مقصد شهر صنعتي البرز حمل مي شده است پيدا شدن كاميون در شهرستان كرج دلالت بر اين معنا دارد وسيله نقليه مذكور از شهرستان قزوين عبور كرده است


تاريخ : 16/11/74 پرونده كلاسه : 74/1201 شماره دادنامه : 1044
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران
هيات قضات رسيدگي : عبائي رفيع زاده
تجديد نظر خواه : دادگاه عمومي ...
تجديد نظر خوانده : دادگاه عمومي ...
خواسته : حل اختلاف در صلاحيت
گردشكار : تجديد نظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
بر اساس محتويات پرونده باركاميون به مقصد شهر صنعتي البرز حمل مي شده است پيدا شدن كاميون در شهرستان كرج دلالت بر اين معنا دارد وسيله نقليه مذكور از شهرستان قزوين عبور كرده است در شرايطي كه تكليف تحويل محموله را داشته و تحويل نداده است به اين ترتيب وقوع بزه انتسابي در قزوين تحقق يافته است لذا با عنايت به مراتب فوق و مستندا به ماده 199 قانون آئين دادرسي كيفري با اعلام صلاحيت محاكم عمومي قزوين رفع اختلاف مي نمايد.
رئيس شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران - عبائي


1044 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/11/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران