جوشكاري و حادثه آتش سوزي در تعميرگاه اتومبيل - مسئوليت مديران و صاحبكار و كارفرماي قسمت صافكاري


تاريخ : 26/4/74 شماره پرونده : 128 - 74/1268 - 962 - 440
شماره دادنامه : 586 الي 583 - 29/4/74
مرجع رسيدگي : شعبه 128 دادگاه عمومي تهران
شاكي : 1- آقاي حميدرضا ... به نشاني ... 2- آقاي نبي اله ... به نشاني ... 3- آقاي وانيك ... به نشاني ... 4- آقاي اسكندر محمد پور به وكالت از آقاي وانيك ... به نشاني ... 5- ابوذر صادقي ... وكيل آقاي حاج محمد ... به نشاني ...
متهم : 1- آقاي ماكسيم ... فرزند سركيس به نشاني ... 2- آقاي زارع ... به نشاني ... 3- آقاي جليل ... به نشاني ...
گردشكار : متهم در اثر شكايت شاكي مورد تعقيب واقع كه پرونده پس از رسيدگي ختم جلسه را اعلام و به شرح زير انشاء راي مي نمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده به حكايت اوراق پرونده در مورخه 8/12/73 بر اثر جوشكاري در تعميرگاه مجاز شماره ... به نشاني ... آتش به مخازن اتومبيلهاي متوقف در تعميرگاه حريق مهيبي در تعميرگاه مذكور واقع و موجب انهدام سه دستگاه اتومبيل هيلمن شماره 32298 - تهران 4 - و دوو شماره 353 ب 75 تهران 11 و وانت داتسون شماره 65789 تهران 15 مي گردد بازرس اداره كار علت وقوع حادثه را جدا شدن شيلنگ گاز استيلن را از منبع و كپسول گاز - نقص فني دستگاه جوشكاري و نا ايمن بودن آن پوسيدگي و فرسودگي شيلنگ هاي دستگاه جوشكاري و فقدان شير فلكه در آن و عدم حضور نظارت كارفرماي قسمت صافكاري آقاي جليل ... به هنگام انجام كار كارگران و عدم وجود وسائل اطفاء حريق از جمله آب و شيلنگ مخصوص دانسته و مسئوليت را متوجه مديران و كارفرمايان تعميرگاه و كارفرماي صافكاري دانسته است مالكين اتومبيلهاي خسارت ديده آقايان حميدرضا ... مالك اتومبيل دوو و نبي اله ... مالك اتومبيل هيلمن و وانيك ... مالك وانت و داتسون و كارگاه نقاشي اتومبيل محل دادخواست ضرر و زيان به دادگاه تسليم مي دارند و آقاي اسكندر محمدپور با وكالت از طرف آقاي ... در پرونده به عنوان وكيل احد از شكاه دخالت مي نمايد عليهذا با توجه به محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و اظهارات واقارير آقايان ماكسيم ... و زارع ... دائر بر اينكه آقاي راچيك خاچاطور از چهار سال قبل از حادثه در مسافرت خارج از كشور بوده است و از آن زمان اداره تعميرگاه به عهده آن دو نفر بوده است و اينكه تعميرگاه فاقد وسائل اطفاء حريق از جمله آب و شيلنگ مخصوص مربوطه براي اطفاء حريق بوده و فقط يك كپسول آتش نشاني در تعميرگاه بوده است كه آن نيز عمل نكرده است و اظهارات جليل ... دائر بر اينكه به هنگام جوشكاري از طرف شاگرد و كارگر خود ( دهقان ) در كارگاه حضور نداشته است و با عنايت به نظر بازرس اداره كار در مورد علت حادثه و نظر كارشناسان رسمي دادگستري در مورد ميزان خسارات وارده به زيانديده گان دادگاه با احراز بزهكاري متهمين موصوف آقايان ماكسيم ... و زارع ... به عنوان مديران تعميرگاه و جليل ... به عنوان صاحبكار و كارفرماي قسمت صافكاري هر يك از آنان را مستندا به ماده 176 قانون كار ناظر به ماده 91 همان قانون با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي با توجه به وضعيت خاص آنان به پرداخت دويست هزار ريال جزاي نقدي از جهت كيفري محكوم مي نمايد و هراچيك را به علت عدم توجه اتهام تبرئه مي نمايد و در مورد دادخواست ضرر و زيان خواهانها عليه خواندگان با توجه به محكوميت كيفري خواندگان بالا و نظر كارشناسان رسمي دادگستري در مورد ميزان خسارات وارده به خواهانها و نظر به اينكه آقايان ... و نبي اله ... فقط به طرفيت ماكسيم ... و جليل ... دادخواست تسليم داشته اند درحاليكه حسب نظر بازرس اداره كار سه نفر مقصر تشخيص داده شده اند بنا به مراتب نظر به اينكه دعوي متوجه هر سه نفر مي باشد درحاليكه خواهانها ي موصوف به طرفيت دو نفر از آنان طرح دعوي نموده اند و لذا با توجه به محكوميت كيفري خواندگان اولا با احراز اشتغال ذمه آقايان ماكسيم ... و جليل ... هر يك به نسبت 3 / 1 از مبلغ 22500000 ريال در برابر آقاي ... و نه ميليون و هشتصدهزار ريال در برابر نبي اله ... و هفتاد ميليون ريال در برابر حميدرضا ... و زارع ... را نيز به نسبت 3/1 از هفتاد ميليون ريال اصل خواسته در حق آقاي حميدرضا ... به اضافه هزينه دادرسي متعلقه در حق آقاي حاج محمد ... و نبي اله ... محكوم مي نمايد بديهي است دعوي خواهانها نسبت به مازاد مبلغ 2250000 ريال ( در مورد دعوي آقاي ... ) و هفتاد ميليون ريال به آنان از طرف كارشناسان رسمي دادگستري و هم چنين دعوي آقايان ... با توجه به خسارات وارده به آنان از طرف كار شناسان رسمي دادگستري و همچنين دعوي آقايان ... و ... نسبت به 3/1 ديگر خواسته آنان بلحاظ عدم توجه دعوي ( به خواندگان آقايان ماكسيم ... و جليل ... ) محكوم بر بيحقي و رد است آراء صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ با توديع هزينه قانوني قاب-ل تجديد نظر مي باشد.
رئيس شعبه 128 دادگاه عمومي تهران - ابراهيم لشكري

تاريخ : 1/8/74 پرونده كلاسه : 74/725 شماره دادنامه : 636
مرجع رسيدگي : شعبه 7 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيات قضات رسيدگي كننده : قاسم عبائي رفيع زاده
تجديد نظرخواه : 1- آقاي جليل ... به نشاني ...
تجديد نظرخواندگان : آقاي وانيك ... به نشاني ... 2- آقاي نبي اله ... به نشاني ... 3- آقاي حميدرضا ... به نشاني ...
خواسته : تجديد نظر از دادنامه 962 - 26/4/74 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومي تهران
گردشكار : تجديد نظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين دادگاه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
درخصوص تجديد نظر خواهي آقاي جليل نوري نسبت به دادنامه هاي شماره 586 الي 583 مورخ 29/4/76 در پرونده كلاسه 128/74/1268 - 962 - 440 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه از جانب تجديد نظرخواهان ايراد و اعتراض موثري كه موجبات گسيختن راي تجديد نظر خواسته را فراهم سازد به عمل نيامده و به راي صادره از نظر رعايت تشريفات رسيدگي و قواعد دادرسي نيز اشكال و ايرادي وارد نيست نتيجتا ضمن رد تجديد نظر خواهي افراد ياد شده دادنامه فوق الاشعار تائيد مي گردد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران - عبائي

586 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/04/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران