برائت


(فقه - دادرسي مدني ) هر امري كه توجه آن به شخص ، مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي و يا ايجاد مضيقه باشد در صورتيكه توجه آن به شخص محل ترديد باشد بايد آن شخص را از كلفت و زحمت مبري نمود و زحمت به اشخاص روا نيست . از اين معني به اصل برائت تعبير ميشود ( بطور مخفف آن را برائت گويند)
كتاب ترمينولوژي حقوق - تاليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي

:شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران