در قانوني مدني دعوي تعديل مورد اجاره مورد پذيرش مقنن قرار نگرفته است


تاريخ : 14/5/74 پرونده كلاسه : 73/5/703 شماره دادنامه : 781 - 14/5/74
مرجع رسيدگي : شعبه 5 دادگاه عمومي شهر ري
خواهان : محبعلي ... به نشاني ...
خوانده : شاهوردي ... به نشاني
خواسته : مطالبه وجه
گردشكار : پس از وصول دادخواست و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل و با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص خواهان به طرفيت خوانده به خواسته افزايش اجاره بهاي ماهيانه دو باب مغازه از 3000 ريال به 40000 ريال نظرباينكه مغازه مورد اجاره در اسلامشهر قرار دارد و پذيرش دعوي خواهان منوط به شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نسبت به مورد اجاره بوده و در حاليكه به موجب پاسخ استعلام واصله به شماره 1217 قانون فوق الذكر در اسلامشهر قابليت اعمال ندارد و به موجب ماده 31 همان قانون درمانحن فيه روابط حقوقي طرفين به موجب قوانين و مقررات عمومي بوده و نتيجتا مشمول قانوني مدني مي باشد و در قانون مذكور نيز دعوي تعديل مورد پذيرش مقنن قرار نگرفته است بنابراين دعوي قابليت پذيرش نداشته و عدم استماع دعوي صادر مي شود راي دادگاه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظرتهران است .
رئيس دادگاه عمومي شهرري - جمالو

بسمه تعالي
تاريخ : 24/8/74 پرونده كلاسه : 74/616 شماره دادنامه : 854 - 24/8/74
مرجع رسيدگي : شعبه 2 دادگاه تجديدنظر دادگستر استان تهران
با حضور امضاء كنندگان ذيل
تجديد نظرخواه : آقاي محبت علي ... به نشاني ...
تجديد نظرخوانده : آقاي ... به نشاني ...
خواسته : تجديد نظراز دادنامه شماره 781 - 14/5/74 شعبه 5 عمومي شهر ري
گردشكار : تجديد نظرخواه دادخواستي به خواسته فوق داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي محبعلي ... از دادنامه شماره 781 مورخه 14/5/74 شعبه پنجم دادگاه عمومي شهرري نظربه اينكه مبلغ خواسته (مورد حكم) كمتر از يك ميليون ريال مي باشد بنا به مراتب مذكور و مستندا به بند شش شق الف ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب غير قابل تجديد نظر تشخيص و تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه محكوم به رد اعلام مي گردد.
رئيس شعبه 2 دادگاه تجديد نظر تهران - صاحب الزماني

781 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/05/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران