اعسار از ديه - دادگاه دعوي را مقرون به صحت دانسته و اعسار ثابت و به نامبرده دو سال مهلت داده مي شود


تاريخ : 5/7/74 شماره دادنامه : 77 - 5/7/74
بتاريخ 5/7/74 در وقت مقرر دادگاه عمومي كرج شعبه 12 بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است خواهان حاضر است خواندگان نيستند نامبرده اظهار مي دارد شهود دارم تقاضاي استماع شهادت آنانرا دارم دادگاه به شرح جداگانه از شهود تحقيق به عمل مي آورد پس از استماع شهادت شهود احد از خواندگان مرصع بيات در دادگاه حاضر خطاب به نامبرده در رد ادعاي خواهان هر گونه مطلب داريد بيان نمايند.
ج : اينجانبه مرصع بيات اگر او ندارد ما نيز نداريم فرزند ما نيز بيكار مي باشد ما شش ميليون بدهكاريم ايشان بارها زندان رفته است آدم عادي نيست . دادگاه به شرح ذيل اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دادخواست علي ... فرزند سليم دائر به اعسار از پرداخت ديه متعلقه در دادنامه 211 - 27/2/72 به طرفيت خانم مرصع ... و غيره با توجه به دادخواست تقديمي و شهادت شهود و اينكه دعوي مربور از هرگونه ايراد و اشكال مصون مانده دادگاه دعوي را مقرون به صحت دانسته و اعسار ثابت لذا به استناد ماده 303 مجازات اسلامي به نامبرده دو سال مهلت داده مي شود اين راي قابل اعتراض است .
رئيس دادگاه عمومي كرج شعبه 12 - سيد عيسي

بسمه تعالي
تاريخ : 1/9/1374 پرونده كلاسه : 74/ت5/689 شماره دادنامه :
مرجع رسيدگي : شعبه 5 دادگاه تجديد نظر دادگستري استان تهران
با حضور امضاء كنندگان ذيل :
تجديد نظرخواه : 1- حمزه علي ... 2- فخرالدين ... 3- حسن ... 4- حسين ... 5- مرصع ... به نشاني ...
تجديد نظرخوانده : آقاي علي ... به نشاني ...
خواسته : تجديد نظرخواهي
گردشكار : تجديد نظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در مورد تجديد نظرخواهي آقايان حمزه علي، فخرالدين، حسن، حسين و مرصع شهرت همگي ... از دادنامه شماره 77 - 5/7/1374 شعبه 12 دادگاه عمومي كرج ، نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجه و موثري كه نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و با توجه به رسيدگيهاي معموله و محتويات پرونده ايراد و اشكالي به دادنامه مذكور نيست و درخواست تجديد نظر منطبق با هيچيك از شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي باشد. لذا با رد درخواست تجديد نظر راي بدوي تائيد مي گردد. اين راي قطعي است .
رئيس شعبه 5 دادگاه تجديد نظر استان تهران - ايماني


77 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/07/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران