عنن - فسخ نكاح - حكم به ابطال نصف مبلغ اجرائيه صادر و اعلام مي نمايد و نسبت به نصف ديگر آن اجرائيه صادر و به قوت خود باقي است


تاريخ : 30/6/74 كلاسه پرونده : 74/132/374 شماره دادنامه : 374 - 373 - 372
مرجع رسيدگي : شعبه 132 دادگاه عمومي تهران
خواهان : زهره ... به نشاني ...
خوانده : آقاي شهنام ... با وكالت آقاي عبدالحسين جلالي به نشاني ...
خواسته : فسخ نكاح و توقيف ابطال اجرائيه ، تمكين
تاريخ وصول دادخواست : 22/6/73
گردشكار : خواهان به خواسته فوق عليه خوانده طرح دعوي نموده و به شرح دادخواست تقديمي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم كرده است كه پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و انجام امور دفتري و اقدامات ضروري و رسيدگيهاي لازمه اينك در وقت مقرر جلسه دادگاه بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
به شرح پروندها بدوا خانم الهه دباغي به وكالت از زهره ... دادخواستي به طرفيت زوج آقاي شهنام ... به خواسته صدور حكم داير بر فسخ نكاح باستناد بند 2 ماده 1122 قانون مدني و عندالزوم ارجاع امر به پزشكي قانوني سپس آقاي زوج دادخواست ديگري به طرفيت زوجه به خواسته توقيف و ابطال اجرائيه كلاسه ب 5 - 4562 - 5/73 مورخ 14/1/73 شعبه 5 اجراي ثبت تهران و همچنين دادخواست ديگري به طرفيت زوجه به خواسته تمكين تقديم دادگاه نموده اند كه در جريان رسيدگي آقاي عبدالحسين جلالي به وكالت از زوج وارد دعوي شده است وكيل زوجه خلاصه اظهار نموده به موجب عقدنامه رسمي شماره 3067 - 19/11/70 دفترخانه رسمي ازدواج شماره 108 ثبت تهران موكله با خوانده ازدواج نموده و لكن از ابتداي ازدواج با موكله و در تمام طول زندگي مشترك به علت عنن قادر به انجام وظايف زناشوئي خود در قبال موكله نبوده و بقاء عنن موجب عسروحرج براي موكله گرديده و به موجب برگ گواهي پزشكي پيوست وجود عنن نزد خوانده محرز و مسلم مي باشد عليهذا درمقام تقديم اين دادخواست بر آمده مستندا به ماده مرقوم تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر فسخ نكاح را دارم زوج نيز ضمن دفاع مدعي شده فاقد عنن مي باشد دخول انجام شده است و از طرفي در خصوص توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرئيه اظهار داشته كه با توجه به اينكه بنا به ادعاي زوجه كه غير مدخوله مي باشد مطالبه كل مهريه موجه نيست صدور حكم به ابطال اجرائيه مورد تقاضا است و همچنين به موجب عقدنامه زوجه عيال شرعي و قانوني اينجانب است حكم بر تمكين وي صادر گردد سپس دادگاه زوجه را جهت معاينات لازم به پزشكي قانوني اعزام و به موجب نظريه شماره44624/10 - 5/8/73 پزشكي قانوني اعلام كرده در مورخه زوجه با توجه به نماي پرده بكارت و چين هاي مهبل به نظر نمي رسد دخول صورت گرفته باشد و در مورد آقاي زوج اعلام شده وضع حالت تناسلي و بيضه ها عادي و عارضه و ضايعه اي كه مانع از انجام مقاربت مي باشد ندارد براي بررسي وضع نعوظ و آزمايش به وسيله دستگاه معرفي شود سپس براساس نظريه مذكور مجددا زوج آقاي شهنام ... جهت آزمايش اخيرالذكر معرفي و به موجب نظريه شماره 60224/10 - 17/11/73 پزشكي قانوني اعلام كرده بر حسب آزمايش انجام شده از آقاي شهنام ... فاقد نعوظ بوده و در حال حاضر مبتلا به عنن مي باشد همچنين دادگاه پرونده اجرائي كلاسه فوق را از دايره پنجم اجراي ثبت مطالبه و مورد ملاحظه قرار داد و به موجب آن وكيل زوجه از طريق اجراي ثب در خواست وصول كل مهريه را كه عبارت از 124 سكه يك بهارآزادي و 1348 گرم طلاي ساخته نشده مي باشد نموده است سپس دايره اجراي ثبت طي نامه شماره 10004 - 21/6/74 هر سكه طلا به مبلغ /255000 ريال و هر گرم طلاي ساخته نشده به مبلغ /20000 ريال تقويم گرديده و كل مبلغ لازم الاجرا /58580000 ريال است بنا به مراتب اولا در مورد فسخ نكاح با عنايت به اينكه به موجب نظريه هاي واصله از پزشكي قانوني زوجه غير مدخول بها تشخيص را اعلام گرديده. ثانيا به موجب آزمايش پزشكي قانوني صريحا اعلام نموده كه زوج فاقد نعوظ بوده و در حال حاضر مبتلا به عنن مي باشد و با اين كيفيت عنن زوج ثابت و محرز است بنا براين دادگاه دعوي زوجه را به فسخ نكاح موجه و شرعي و قانوني تشخيص داده مستندا به بند 2 ماده 1122 اصلاحي قانون مدني كه مقرر مي دارد (عنن ولواينكه براي يكبار دخول انجام نشده باشد) حكم به فسخ نكاح زوجه خانم زهره ... را صادر و اعلام مي نمايد ثانيا در مورت دعوي زوج داير بر توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه شماره ب/5 - 4562 - 14/1/73 دايره پنجم اجراي ثبت نظر به اينكه موجب اقرار زوجه به عدم دخول و آزمايشات انجام شده توسط پزشكي قانوني و صدور حكم فسخ نكاح و اينكه موجب فسخ نكاح عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهريه مي باشد بنابراين دادگاه مستندا به ماده مذكور حكم به ابطال نصف مبلغ اجرائيه كلاسه ب/5 - 4562 - 14/1/73 اداره پنجم اجراي ثبت تهران را به مبلغ 29290000 صادر و اعلام مي نمايد و نسبت به نصف ديگر آن به مبلغ /0000/29/29 ريال اجرائيه صادر و به قوت خود باقي است و بالنتيجه حكم به رد دعوي خواهان صادر مي نمايد ثالثا درمورد تمكين با عنايت بصدور حكم فسخ نكاح موجبي براي صدور تمكين باقي نمي ماند فلذا دادگاه در اين مورد حكم به رد دعوي تمكين صادر و اعلام مي نمايد حكم صادره در مورد تمكين قطعي است و در مورد فسخ نكاح و ابطال اجرائيه قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران مي باشد. .ا
رئيس دادگاه شعبه 132 عمومي تهران - اميني


بسمه تعالي
بتاريخ : 9/10/74 كلاسه پرونده : 74/1ت/854 شماره دادنامه : 875
مرجع رسيدگي : شعبه اول دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
تجديدنظرخواه : شهنام ... با وكالت عبدالحسين جلالي به نشاني ...
تجديد نظرخوانده : زهره ... به نشاني ...
تجديد نظرخواسته : از دادنامه شماره 372و373و374 - 30/6/1374 صادره از شعبه 132 دادگاه عمومي تهران
گردشكار : دادگاه در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان تهران به تصدي دادرسان امضاء كننده ذيل تشكيل است و پرونده فوق الذكر تحت نظر قرار گرفت با توجه به مندرجات آن پس از مشاوره به شرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظرخواهي آقاي شهنام ... با وكالت آقاي عبدالحسين جلالي از دادنامه شماره 374و373و372 - 30/6/1374 شعبه 132 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه ايراد و اعتراض موجهي كه موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد از ناحيه تجديد نظرخواه به عمل نيامده و راي بدوي صحيحا و مستدلا طبق موازين قانوني صادر شده و ايرادات منطبق با هيچ يك از شقوق مواد 18و25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي باشد، عليهذا عينا راي بدوي تائيد مي گردد. /ص
مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان تهران
وصالي حسن نقيب الحسيني

374 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/06/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران