مرجع شكايت از قرار منع تعقيب صادره از دادسراي انتظامي وكلاء نسبت به وكيل دادگستري ، دادگاه انتظامي كانون وكلاء است نه دادگاه عالي انتظامي قضات


دادنامه شماره : 31 - 23/2/1368

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
طبق ماده 13 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ، مرجع شكايت از قرار منع تعقيب صادره از دادسراي انتظامي وكلاء نسبت به وكيل دادگستري ، دادگاه انتظامي كانون وكلاء است نه دادگاه عالي انتظامي قضات ، لذا رسيدگي به قرار منع تعقيب وكيل دراين دادگاه محمل قانوني ندارد

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

31 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/02/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران