اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي هيات نظارت و بازرسي شوراي عالي


مصوب 321 جلسه مورخ 21/10/72 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
بنا به پيشنهاد رييس هيات نظارت و بازرسي اصلاح ماده 7 آيين نامه اجرايي آن هيات ( موضوع مصوبه 2822 / د ش مورخ 15/7/64 ) بدين شرح به تصويب رسيد :
ماده 7 ـ مسوولان كميته ها به پيشنهاد رييس هيات نظارت و ترجيحا از ميان اعضاي هيات و در صورت عدم امكان از بين اعضاي كميته ها براي تاييد به هيات معرفي مي شوند .

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/10/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران