آئين نامه اجرائي بند ( الف ) تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور


شماره 1050/ت 28340ه 16/1/1382
هيات وزيران در جلسه مورخ 6/1/1382 بنا به پيشنهاد شماره 240273/101مورخ 20/12/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد صال يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا ، آئين نامه اجرائي بند ( الف ) تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور را بشرح زير تصويب نمود :

ماده 1 - كليه بانكهاي عامل موظفند با معرفي ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تسهيلاتي را به مبلغ شصت ميليون ( 000/000/60 ) ريال در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر ، پنجاه ميليون ( 000/000/50 ) ريال در سال شهرها و بيست ميليون ( 000/000/20 ) ريال در روستاها به آزادگان ، جانبازان بيست وپنج درصد ( 25% ) و به بالاو خانواده شهدا و مفقودان به نرخ چهاردرصد ( 4% ) و مدت بازپرداخت 20ساله بدون رعايت الگوي مصوب مصرف مسكن پرداخت وجهت دريافت مابه التفاوت سود مورد انتظار از طريق تكميل فرمهاي شماره ( 1 ) و ( 2 ) پيوست و ارسال آن به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) اقدام نمايند .
تبصره - در صورت واگذاري واحدهاي استيجاري به شرط تمليك به جانباران بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر تسهيلات واحدهاي مسكوني مذكور از محل اعتبارات اين ماده جايگزين خواهد شد .
ماده 2 - به استناد بند ( ژ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور ، تعداد هجده هزار جانباز ، چهارده هزار خانواده شهيد و مفقود و سه هزار آزاده مشمول دريافت تسهيلات مي باشند . طول دوره مورد استناد براي محاسبه يارانه تسهيلات ، بيست سال است كه از دوره ساخت ( تاريخ انعقاد قرارداد مشاركت مدني ) آزاد و درتاريخ تسويه حساب قرارداد فروش اقساطي پايان مي يابد .
ماده 3 - به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود كه در خصوص احداث واحدهاي مسكوني توسط نهاداي ذيربط ( بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان ) كه ليست آنها از طرف نهادهاي ذيربط ارائه شده باشد و طرح مورد نظر نيز مورد توافق وزارت مسكن و شهرسازي باشد ، تسهيلات مربوط به نهاد ذيربط پرداخت شود و پس از احداث تسهيلات را به افراد معرفي شده منتقل نمايند .
ماده 4 - در صورتي كه افراد موضوع مواد فوق الذكر ، يك بار از مزاياي تسهيلات يارانه اي بخش مسكن استفاده نموده باشند و دوباره براي استفاده از تسهيلات مسكن به بانكها معرفي شوند ، پس از اثبات موضوع ، با اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين و مسكن ) ، از تشكلهاي متولي ايثارگران ( بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان ) مكلفند با همكاري بانك عامل نسبت به اخذ مبالغ مربوط به يارانه اضافي پرداخت شده و واريز شده به حساب افراد ياد شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ، اقدام نمايند . باقميانده اقساط پرداخت نشده تسهيلات اضفاي بر مبناي نرخ مورد انتظار بانك در بخش مسكن محاسبه و دريافت خواهد شد .
ماده 5 - در صورتي كه نهادهاي فوق الذكر ، بيش از يك معرفي نامه منجر به اخذ تسهيلات و يارانه براي يك نفر صادر كرده باشند ، موظفند به بازپس گيري مطالبات دولت و سيستم بانكي اقدام نماين .
ماده 6 - جريمه تاخير در طول مدت دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي بر عهده ذينفع خواهد بود .
ماده 7 - بانكهاي عامل توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شوند .
ماده 8 - مهلت استفاه از تسهيلات موضوع اين آئين نامه براي پذيرش تقاضا توسط بانكهاي عامل ، پايان خردادماه سال 1383 و انعقاد قرارداد پايان شهريورماه سال 1383 خواهد بود .
ماده 9 - يارانه واحدهايي كه در قالب الگوي مصوب مصرف مسكن احداث شده اند و پايان كار آنها تا تاريخ 29/12/1378 صادر شده است ، چنانچه فرمهاي مربوط طبق دستورالعمل اجرائي تبصره ( 52 ) قوانين بودجه سالهاي برنامه دوم از طريق سيستم بانكي ارسال شده باشد و تا پايان سال 1382 به سازمان ملي زمين و مسكن رسيده باشد ، بعنوان تعهدات بخش مسكن محسوب شده واز محل طرح 30830201 قابل پرداخت خواهد بود .
ماده 10 - بانكهاي عامل مكلفند مواد فسخ قراردادهاي اقساطي را طبق فرم شماره ( 3 ) به منظور قطع پرداخت يارانه ، بلافاصله به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) منعكس نمايند .
ماده 11 - بانكهاي عامل موظفند گزارش عملكرد تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور ار هر سه ماه يك بار در قالب فرم شماره ( 4 ) به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند تا پس از بررسي و برآورد بار مالي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت پيش بيني در لايجه بودجه سال 1383 كل كشور و سالهاي بعد ارسال گردد . سازمان مدييت و برنامه ريزي كشور اعتبار تصويب شده را پس از مبادله موافقتنامه از محل طرف فوق الذكر در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد داد .
ماده 12 - هزينه آماده سازي اراضي واگذار شده به آزادگان و جانبازان بيست وپنج درصد ( 25% ) و بالاتر و وهمچنين هزينه آماده سازي اراضي كه از سال 1380 به خانواده شهدا واگذار مي گردد ، از محل طرح 30830203 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت مي شود . هزينه هاي موضوع اين ماده در صورتي مورد قبول است ه اراضي واگذار شده نياز به آماده سازي داشته باشند .
ماده 13 - بيست درصد ( 20% ) از افزايش مانده تسهيلات بانكي كه به بخش مسكن اختصاص مي يابد ، پس از تاييد بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بدون اخذ وثيقه به روستاييان ، معلمان و بهورزان مقيم روستا پرداخت خواهد شد . هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارتي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو ونيم درصد ( 5/2% ) وام مصوب پرداختي از محل اعتبارات تبصره ( 15 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور ( طرح 30806203 ) و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت مي گردد . در هر صورت سقف تسهيلات بانكي كه به اين امر اختصاص مي يابد ، چهارصد وپنجاه ( 000/000/000/450 ) ريال مي باشد .
تبصره - سقف تسهيلات مشمول يارانه براي روستاييان در صورت رعايت الگوي مصوب مصرف مسكن ، مبلغ پانزده ميليون ( 000/000/15 ) ريال مي باشد .
ماده 14 - مبلغ پانصد ميليارد ( 000/000/000/500 ) ريال از افزايش مانده تسهيلات بانكي كه به بخش مسكن اختصاص مي يابد ، براي پرداخت تسهيلات مسكن مشمول يارانه فرهنگيان و مربيان فني و حرفه اي ( وابسته به وزارت كار وامور اجتماعي ) به استناد بند ( ش ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تعلق مي گيرد . مبلغ تسهيلات مشمول يارانه براي هر نفر در صورت رعايت الگوي مصوب مصرف مسكن سي ميليون ( 000/000/30 ) ريال مي باشد .
ماده 15 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف يك ماه سي درصد ( 30% ) سهم اعتبارات بخش مسكن در صورتي كه از چهارصد ميليارد ( 000/000/000/400 ) ريال كمتر نباشد ، به تفكيك بانك عامل تعيين و به وزارت تعاون ابلاغ نمايد تا پس از توزيع استاني و با معرفي وزارت مزبور در اختيار تعاونيهاي مسكن قرار گيرد . گزارش عملكرد بانكه هر سه ماه يك بار به وزارتخانه هاي تعاون و مسكن و شهرسازي ارسال مي گردد .
معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

16936 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1382/02/02 :تاريخ ابلاغ 1382/01/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران