تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح خريدمهندسي..


شماره 63716/ت 28283ه 26/12/1381
تصويبنامه راجع به تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي طرح خريدمهندسي اصولي و تفصيلي ، تجهيزات و لوازم يدكي ، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازي هوا وتوليد هواي فشرده توسط شركت پتروشيمي مبين از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود
هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1381 بنا به پيشنهادشماره 70868/21 - 11074 مورخ 12/12/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - تصويب نمود:
ال ف - تضمين بازپرداخت تسهيلات اعبتاري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ 000/972/73 (هفتاد و سه ميليون و نهصد وهفتاد و دوهزار) يورو براي طرح خريد مهندسي اصلوي وتفصيلي ، تجهيزات و لوازم يدكي ، خدمات نظارت و آموزش مربوط به واحد جداسازي هوا وتوليد هواي فشرده توسط شركت پترو شيمي مبين از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود ، توسط وزارت امو راقتصادي و دارايي مجاز مي باشد .
ب - مبلغ مندرج در بند (الف ) اين تصويبنامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح مي باشد ، هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي ، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري ، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبلغ مذكور اضافه مي گردد .
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررا تارزي واخذ وثايق كاف يو يا تاييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد ، بازپرداخت مي گردند ، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه هاي تبعي از جمله هزينه هاي بانكي ، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه هاي مربوط مي باشد .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16919 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/01/11 :تاريخ ابلاغ 1381/12/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران