تصويبنامه در خصوص ورود پنبه دانه و پنبه


شماره 62790/ت 28259ه 26/12/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 25/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره شماره 24728/32/2266/22/500 مورخ 10/12/1381 وزارت جهادكشاورزي و به استناد ماده (24) قانون حفظ نباتات - مصوب 1346 - تصويب نمود:
1 - ورود پنبه دانه با رعايت دقيق شرايط قرنطينه نباتي و ورود (گرمادهي پنبه دانه ) بلامانع مي باشد .
2 - ورود پنبه با رعايت شرايط قرنطينه و يا تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مجاز مي باشد .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16919 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1382/01/11 :تاريخ ابلاغ 1381/12/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران