با ملاحظه فيش خدمتي نامبرده ، تصميم كانون وكلا بررد تقاضاي او خالي از اشكال بوده و اعتراض وارد بنظرنمي رسد


دادنامه شماره : 219 - 27/10/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
اولا" در مورد تقديم لايحه اعتراضيه با توجه به گواهي مدير دفتر به اينكه لايحه مذكور در تاريخ 27/4/72 واصل و ثبت شده ،لذا اعتراض در موعد مقرر بوده و از اين جهت اشكالي وارد نيست .
ثانيا" در ماهيت قضيه ، با توجه به ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (تبصره ذيل شق 4ماده مذكور)، به اينكه كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه خدمت قضات دادگستري ، خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد.
و با عنايت به اينكه حسب مندرجات فيش استخدامي متقاضي پروانه (قاضي بازنشسته )، كانون وكلا حسن سابقه خدمت قضايي مشاراليه را احراز نكرده ، لذا با ملاحظه فيش خدمتي نامبرده ، تصميم كانون وكلا بررد تقاضاي او خالي از اشكال بوده و اعتراض وارد بنظرنمي رسد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

219 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران