مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري


ماده واحده : مبلغ پنجاه ريال مذكوردرماده يك اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337به مبلغ پانصدريال تبديل وتبصره زيربه آن اضافه مي شود:
تبصره : درقبال هريك روزبازداشت محكوم عليه بابت اجراي اين ماده مبلغ پانصدريال ازمحكوم به مالي اوكسرمي شود.
محكوميني كه دراجراي اين ماده درتاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستندنسبت به باقيمانده محكوم به مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده 2 : كليه جرائم مربوط به امورجنحه كه درظرف پنجسال ازتاريخ اولين اقدام تعقيبي تاريخ تصويب اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده ويابه حكم قطعي منتهي وحكم اجرانشده وكليه جرائم جنائي كه ظرف ده سال از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به صدوركيفرخواست نشده مشمول مرورزمان خواهدبود.
تبصره : پرونده هائي كه شاكي خصوصي داشته يامدعي خصوصي دادخواست ضرر وزيان داده وهمچنين پرونده هائي مربوط به قاچاق عوائد دولت وجرائم مذكور در قانون ثبت اسناد و نيز پرونده هائي كه در صلاحيت محاكم اختصاصي و ديوان دادرسي ارتش بوده و در محاكم مزبور در جريان است از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 3 : هرگاه ازطرف دادگاهها اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع رادرهيات عمومي ديوان كشورمطرح نموده راي هيات عمومي را درآن باب بخواهد راي هيات عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثراست ولي از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود .
ماده 4 : نسخ شده است .
ماده 5 : پرونده هاي امور خلافي كه منتهي به صدورحكم و اجراي آن شده دو سال پس از اجراي حكم بايد معدوم شود.
ماده 6 : كليه قوانين كه با مواد اصلاحي فوق مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1350/02/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران