با توجه به گزارش هاي مزبور كه اعمال نامبرده به تفصيل در آن ذكر شده است ، نظر كانون وكلاي دادگستري بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت خالي از اشكال بوده است


دادنامه شماره : 176 - 6/9/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
طبق تبصره ذيل ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ،كانون مي تواند براي تشخيص حسن سابقه قضات دادگستري (متقاضي پروانه وكالت ) خلاصه پرونده كارگزيني آنان را مطالبه نمايد.
چون باملاحظه پرونده خدمت قاضي بازنشسته دادگستري و گزارش هاي واصله از سازمان بازرسي كل كشور به كميسيون بازرسي شوراي عالي قضايي ، كانون حسن سابقه متقاضي پروانه وكالت را احراز نكرده ، و با توجه به مندرجات گزارش هاي مزبور كه اعمال نامبرده به تفصيل در آن ذكر شده است ، نظر كانون وكلاي دادگستري بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي متقاضي ، خالي از اشكال بوده و اعتراض وي بر آن وارد نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

176 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/09/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران