متقاضي پروانه وكالت بايد داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارجه باشد


دادنامه شماره : 149 - 16/8/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به جريان امر و نظر هئيت مديره كانون وكلا مبني بر رد تقاضاي معترض براي صدور پروانه كارآموزي ، وكالت با استدلال اينكه طبق نص صريح ماده 7لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، متقاضي پروانه وكالت بايد داراي دانشنامه ليسانس از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارجه باشد.
مدرك تحصيلي متقاضي و ارزشيابي تحصيلات نامبرده صادره از وزارت علوم و آموزش عالي ، كافي براي صدور پروانه كارآموزي مذكور در قانون نيست .
با ملاحظه لايحه اعتراضيه نامبرده كه اعلام داشته فارغ التحصيل در علوم سياسي از دانشگاه .... بوده و مشمول ماده 7 قانون مزبور مي باشد.
چون مديركل امور فارغ التحصيلان اعلام نموده كه نامبرده فارغ التحصيل رشته حقوق نبوده و از دانشكده علوم سياسي و حقوق نيز فارغ التحصيل نشده ، نظريه كانون وكلا بر رد تقاضاي وي خالي از اشكال بوده و اعتراض مشاراليه موجه نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

149 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران