معترض (داراي دكترا ازدانشكده معقول ومنقول در رشته منقول ) فاقد ليسانس حقوق است


دادنامه شماره : 123 - 30/7/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با استقصاء در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و آئين نامه آن و قوانين ديگر مربوط به وكالت ، در هر مورد كه متضمن شرط صدور پروانه وكالت پايه يك را دانشنامه ليسانس ذكر نموده ، مقصود و مراد، ليسانس حقوق بوده است .
با توجه به اينكه معترض (داراي دكترا ازدانشكده معقول ومنقول در رشته منقول ) قاضي سابق دادگستري به استناد بند ب ماده 8 لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري ، تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده ، فاقد ليسانس حقوق است ، و شرط صدور پروانه بند ب مزبور با توجه به سياق كلام (دانشنامه ليسانس حقوق ) است نه مطلق ليسانس كه باسبق ذكركلمه حقوق در ماده 7 براي احتراز از تكرار فقط كلمه ليسانس ذكر شده است .
رد تقاضاي او از طرف كانون وكلا قانونا" خالي از اشكال بنظر مي رسد.

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

123 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/07/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران