با توجه به عدم صلاحيت نامبرده و تحقيقات مامورين مربوطه در مورد سوابق اعمال وي ، نظركانون وكلاي دادگستري مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي مشاراليه خالي از اشكال بوده و اعتراض متقاضي به آن وارد نيست


دادنامه شماره : 111 - 6/7/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون طبق تبصره ذيل ماده 32 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كانون براي تشخيص حسن سابقه خدمت قاضي سابق دادگستري به استناد پرونده كارگزيني او حسن سابقه متقاضي پروانه وكالت را احراز نكرده و تقاضايش را رد نموده است .
با توجه به برگ خدمت (فيش استخدامي ) او و گزارش دادستان و رئيس دادگستري استان در مورد عدم صلاحيت نامبرده و تحقيقات مامورين مربوطه در مورد سوابق اعمال وي ، نظركانون وكلاي دادگستري مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي مشاراليه خالي از اشكال بوده و اعتراض متقاضي به آن وارد نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

111 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/07/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران