نامبرده اعلام داشته كه پروانه وكالت به نام او صادر و از شكايتش اعلام انصراف مي نمايد، ديگر موردي براي رسيدگي نيست


دادنامه شماره : 86 - 3/6/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به اينكه متقاضي قبلا" به دادگاه عالي انتظامي قضات ، از كانون وكلا شكايت نموده و دادگاه طي حكم شماره 31130/6/69 چنين راي داده (با توجه به لايحه استقلال كانون و آئين نامه آن و با وجود شرايط مربوط به پذيرش تقاضاي پروانه واعطاي آن ، كانون وكلا مكلف است تصميم خود را نسبت به تقاضاي شاكي اتخاذ و به او اعلام نمايد كه در صورت رد تقاضا بتواند طبق ماده 34 آئين نامه ، به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نمايد0)
نظر به اينكه نامبرده در تاريخ 19/5/73 اعلام داشته كه پروانه وكالت به نام او صادر و از شكايتش اعلام انصراف مي نمايد، ديگر موردي براي رسيدگي نيست .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378
147

86 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/06/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران