رئيس دادگاه كه شخصي را بعنوان نماينده بنياد مستضعفان (خوانده ) بدون ارائه معرفي نامه رسمي داير بر نمايندگي وي ، پذيرفته مرتكب تخلف شده است


دادنامه شماره : 11 -13/2/1366

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
رئيس دادگاه صلح كه شخصي را بعنوان نماينده بنياد مستضعفان (خوانده ) بدون ارائه معرفي نامه رسمي داير بر نمايندگي وي ، پذيرفته مرتكب تخلف شده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141

11 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/02/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران