صدور حكم به خلع يد و قلع مستحدثات در ضمن رسيدگي به دعواي جزائي ، بر حسب ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامي ، بر خلاف موازين قانوني منصوص و ماده مزبور بوده و تخلف است


دادنامه شماره : 79 - 17/4/1365

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون دعوي خلع يد و قلع مستحدثات ، دعواي مستقلي است كه بايد طبق مقررات آئين دادرسي مدني اقامه شود، صدور حكم از ناحيه رئيس دادگستري به خلع يد و قلع مستحدثات در ضمن رسيدگي به دعواي جزائي ، بر حسب ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامي ، بر خلاف موازين قانوني منصوص وماده مزبور بوده و تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

141

79 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1365/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران