تصويبنامه در خصوص بندهاي ( الف ) و ( ه ) ماده ( 4 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372


شماره 61765/ت 27236ك 6/12/1381

وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ 22/4/1381 به استناد بندهاي ( الف ) و ( ه ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372 - وبا رعايت تصويبنامه شماره 76305/ت 19037ه مورخ 29/10/1376 واصلاحات آن تصويب نمودند:
1 - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در خصوص پروژه ها وطرحهاي ملي كه نيامزند اعتبارات از محل بودجه عمومي و يا اعتبار دستگاههاي اجرائي است ، جلساتي رابا حضور دستگاههاي اجرائي ذيربط برگزار و در قالب بودجه سال 1382 سازمانهاي مناطق آزاد به دولت ارائه نمايند.
2 - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ، پروژه ها و طرحهايي را كه نياز به اعتبارات دولتي ندارد ، اما حمايت بخش مربوط ازسرمايه گذاري در اين موارد را طلب مي كند ، با بخش مربوط ، نهايي كرده و به دولت گزارش لازم را ارائه دهند.
اين تصويبنامه در تاريخ 3/12/1381 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16904 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/12/17 :تاريخ ابلاغ 1381/04/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران