تصويبنامه در مورد واگذاري مالكيت دولت نسبت به پنجاه وپنج درصد ( 55% ) از سهام و ساير حقوق وامتيازات شركت سهامي بيمه ايران به صندوق بازنشستگي كشوري و به سازمان تامين اجتماعي وبه صندوق ذخيره فرهنگيان


شماره 61760/ت 28175ه 5/12/1381

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد نحوه اجراي بند ( ك ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور كه براساس اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استنادتصويبنامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 12/6/1381 به عنوان تصميم هيات وزيران اتخاذ شده است ، بشرح زير جهت اجراء ابلاغ مي شود:
1 - مالكيت دولت نسبت به پنجاه و پنج درصد ( 55% ) از سهام و ساير حقوق و امتيازات شركت سهامي بيمه ايران به صورت بيست درصد ( 20% ) به صندوق بازنشستگي كشوري و بيست درصد ( 20% ) به سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موظفند اقدامات قانوني را در مورد مالكيت سهامي كه طبق اين تصميم نامه به آنان واگذار شده معمول دارند.
3 - قيمت سهام واگذاري توسط كارشناس يا كارشناسان ذيربط و مرضي الطرفين تعيين خواهد شد.
4 - مهلت تعيين قيمت موضوع بند ( 3 ) اين تصميم نامه حداكثرشش ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه واگذاري تعيين مي گردد.
5 - صندوق بازنشستگي كشوري ، سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان موظفند پس از تعيين قطعي سهام واگذاري حداكثر ظرف پانزده روز مراتب را جهت ثبت در دفاتر قانوني به دستگاههاي ذيربط اعلام نمايند.
6 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل كشور ) و دستگاههاي ذيربط موظفند معادل مبالغ قيمت گذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان را كه در اجراي بند ( ك ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1381 كل كشور تعيين مي شود بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي و صندوق ذخيره فرهنگيان منظور و اقدامات لازم را معمول دارند.
7 - كليه هزينه ها جهت انجام تشريفات انتقال موضوع اين تصميم نامه به عهده انتقال گيرندگان مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16904 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/12/17 :تاريخ ابلاغ 1381/12/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران