مصوبه مورخ 1381/10/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تفسيرماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374/2/12


شماره 0101/27666 9/11/1381
حضرت آيت ... هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
بازگشت به نامه شماره 4520/80/1 مورخ 10/3/1380 در خصوص ( استفساريه ماده ( 8 ) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع ) به پيوست مصوبه جلسه مورخ 28/10/1381 محمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ مي گردد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

شماره 57161 10/12/1381
تفسير ماده ( 8 ) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع كه در جلسه روز شنبه مورخ بيست وهشتم ديماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده و طي نامه شماره 0101/27666 مورخ 9/11/1381 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

موضوع استفساريه :
ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، استنباطات مختلفي را در دادگاهها موجب گرديده است . بعضي از محاكم مرتكبان قاچاق خارج از مبادي مذكور را تبرئه وكالاي مكشوف را مسترد مي نمايند و برخي از محاكم با التفات به قسمت اخير ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي ، در هركجاي كشور كه كالاي قاچاق بدست آيد آن را مشمول حكم قوانين قاچاق ومرتكبان را محكوم مي نمايند. مستدعي است نظر تفسيري مجمع در خصوص ماده مذكور اعلام گردد.
نظر تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام :
ماده ( 8 ) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي باشد و محدوديتي در احكام ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمي كند.
تفسير فوق در جلسه روز شنبه مورخ بيست وهشتم ديماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام ، به تصويب رسيد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

16904 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1381/12/17 :تاريخ ابلاغ 1381/10/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران