اولين حكم همان حكمي است كه بدوا برله مدعي صادرمي شود


راي ديوان عالي كشور
اولين حكم مذكوردرماده 723 قانون آئين دادرسي مدني همان حكمي است كه بدوابرله مدعي صادرمي شودوفسخ آن درمراحل بعدي درصورتي كه حكم اخيرهم بر له اوباشدتاثيرنخواهدداشت .
حكم شماره 846-4/5/19شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
11

846 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1319/05/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران