برابر مصوبه كميسيون ماده پنج موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (استان اصفهان) محدوده منطقه صنعتي (سنگبريها) واقع در جاده نجف آباد تيران بمحدوده قانوني شهر نجف آباد الحاق يافته است


بسمه تعالي
تاريخ1/8/72 شماره دادنامه139 كلاسه پرونده72/49
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .احمد يزداني و غيره .
موضوع شكايت و خواسته . لغو صورت جلسه مورخ 12/8/70 و عدم اجراي مصوبه 18/2/70 كميسيون ماده 5.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي صورت جلسه 12/8/70 شهرداري نجف آباد را بلحاظ اينكه بازور و اجبار انجام گرفته صحيح ندانسته و مصوبه 18/3/70 كميسيون ماده 5 را بلحاظ اينكه قانون يا مصوبه عطف بماسبق نمي شوند خلاف اصول دانسته و تقاضاي ابطال آنها را نموده اند. شهرداري نجف آباد در پاسخ بشكايت طي نامه شماره 17755 – 25/11/71 اعلام داشته اند در تنظيم صورت جلسه 12/8/70 هيچگونه اكراه و تهديدي انجام گرفته و برابر بند 2 مصوبه 18/2/70 كميسيون ماده پنج موضوع قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري (استان اصفهان) محدوده منطقه صنعتي (سنگبريها) واقع در جاده نجف آباد تيران بمحدوده قانوني شهر نجف آباد الحاق يافته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام والمسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مشعر بر جواز رسيدگي به اعتراض نسبت به آئين نامه ها و تصويبنامه ها و ساير نظامات دولتي و ابطال آنها در صورت احراز مغايرت با قانون و يا خارج بودن مقررات مذكور از حدود اختيارات قوه مجريه اعتراض شاكي بلحاظ عدم انطباق با ماده فوق الذكر قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد

139 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/08/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران