تعيين مقدارخسارت درموقع تقديم دادخواست براي مدعي الزامي نيست


راي ديوان عالي كشور
تعيين مقدارخسارت درموقع تقديم دادخواست براي مدعي الزامي نيست وبايدخوددادگاه خسارات راهنگام صدورراي طبق موادمصرحه درقانون آئين دادرسي مدني تعيين نموده وبه تاديه آن حكم صادركند.
حكم شماره 3453-28/11/21شعبه 3و1133-20/5/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
11

3453 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1321/11/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران