دادگاه امر قضيه محكوم بها را عينا" برخلاف ضوابط مسلم شرعي و قانوني مطرح رسيدگي قرار داده است


دادنامه شماره : 108 - 1/5/1364

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
رياست دادگاه مدني خاص كه در موضوع دادخواست زوجه ، امر قضيه محكوم بها را عينا" برخلاف ضوابط مسلم شرعي و قانوني مطرح رسيدگي قرار داده ، و مبادرت به صدور حكم مغاير با حكم قطعي سابق بدون وجود دليل قانع كننده قانوني و مجوز شرعي نموده ،مرتكب تخلف شده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

140

108 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1364/05/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران