انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان و باختران


مصوب يكصدو سي ونهمين جلسه مورخ 13 / 11 / 66 شورايعالي انقلاب فرهنگي
( دستگاه اجرا ء كننده :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي )
بنا به پيشنهاد وزير محترم بهداشت و درمان آقاي دكتر حميد رضا صادقي پور رودسري برياست دانشگاه علوم پزشكي زنجان و آقاي دكتر معصومعلي معصومي برياست دانشگاه علوم پزشكي باختران انتخاب شدند .

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/11/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران