اصلاح و تكميل مصوبه شماره 3800 / د ش مورخ 2 / 10 / 66 درخصوص (تعيين تكليف دانشجويان مشروط)


مصوب يكصدو سي هشتمين جلسه مورخ 6 / 11 /66 شورايعالي انقلاب فرهنگي
( دستگاه اجراء كننده : وزارت فرهنگ وآموزش عالي ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي )
متن بند 2 و 4 مصوبه (( تكليف دانشجويان مشروط )) موضوع ابلاغ شماره 3800 / د ش مورخ 2 / 10 / 1366 بصورت ذيل اصلاح و تكميل ميشود .
درمتن بند 2 ـ جمله (( پيشنهادها ي خود را درهر مورد به كميته موارد خاص وزارت فرهنگ و آموزش عالي بدهند > > ، بصورت (( پيشنهاد هاي خود را حسب مورد به كميته موارد خواص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدهند )) اصلاح و تكميل مي شوند .
در متن بند 4- جمله (( مقرر مي گردد وزارت فرهنگ و آموزش عالي .. . )) بصورت (( مقرر ميگردد حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .. .)) اصلاح و تكميل ميشود.

:شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1366/11/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران