دادگاه در ادعاي بدرفتاري بايد با اخذتوضيحات ازگواهان اندازه وطرزسلوك شوهررامعين وروشن نموده وسپس راي مقتضي صادركند


راي ديوان عالي كشور
هرگاه گواهي گواهان مبني بربدرفتاري شوهرنسبت به زن باشدچون (بدرفتاري )عنوان اعم است وممكن است درحدودي مستلزم خوف ضررباشد دادگاه بايستي بارسيدگي كامل واخذتوضيحات ازگواهان اندازه وطرزسلوك شوهررامعين وروشن نموده وسپس راي مقتضي صادركندونبايد(به استناداينكه گواهي گواهان كه تحت عنوان سوءسلوك بازن است مشمول عناوين مذكوره در ماده 1115قانون مدني نيست )حكم به تمكين زن بدهد.
حكم شماره 2460-29/9/18شعبه 3

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
9

2460 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1318/09/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران