وارث ملزم نيستند دين مورث راازمحل معيني اداءكند


راي ديوان عالي كشور
وارث ملزم نيست دين مورث راازمحل معيني اداكندودرصورتي كه حاضر باشددين راازقيمت ملك فروخته شده ياازجاي ديگرادانمايدابطال معامله ضرورت نخواهدداشت .
حكم شماره 1882-31/6/21شعبه 4

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي )
ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين
اسفندماه 1330
9

1882 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1321/06/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران