اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان در مورد اعتراض به تصميم و دستورانفصال موقت صادره از طرف رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - صلاحيت عام دادگستري


بسمه تعالي
تاريخ 22/7/74 شماره دادنامه 123 كلاسه پرونده 74/38
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : دادرس ديوان عدالت اداري آقاي عرفاني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان
مقدمه: الف - شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/47 موضوع شكايت سيد محمد پيشنمازي بطرفيت دادگاه انتظامي تجديد نظر سردفتران و دفترياران مازندران بخواسته نقض حكم شماره 6 مورخ 30/7/70 مبني بر انفصال از خدمت بشرح دادنامه شماره 131 - 4/3/72 ديوان را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت بشايستگي مراجع قضائي صادر نموده است.
ب - شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/250 موضوع شكايت آقاي احمد علي سيروس بطرفيت سازمان ثبت اسنادو املاك كشور بخواسته ابطال نامه شماره 1861/10 - 7/2/72 مبني بر انفصال موقت بشرح دادنامه شماره 241 مورخ 2/6/72 حكم به ابطال ابلاغ مورد شكايت صادر نموده است.
ج - شعبه هشتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/163 موضوع شكايت آقاي احمد علي سيروس بطرفيت اداره كل ثبت استان تهران بخواسته ابطال نامه مورخ 12/2/72 اداره كل ثبت استان تهران و تحويل دفترخانه حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه موضوع پرونده كلاسه 72/8/250 اعتراض به تصميم و دستور انفصال موقت صادره از طرف رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده , در حاليكه موضوع پرونده كلاسه 71/3/47 شعبه سوم اعتراض به راي دادگاه تجديد نظر انتظامي سردفتران و دفترياران ميباشد, لذا بلحاظ مغايرت موضوع ، شكايت از مصاديق ماده 20 قانون ديوان عدالت تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور

123 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/07/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران