دستور العمل آموزشي سيستم عمليات اسناد و املاك سال 69 منحصراً جنبه آموزشي داشته و براي واحدهاي تابعه و ذيربط لازم الاتباع نبوده است


بسمه تعالي
تاريخ 27/6/72 شماره دادنامه 119 كلاسه رپونده 72/3
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد آبائي.
طرف شكايت : سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع شكايت و خواسته: لغو بند 3 صفحه 69 دستورالعمل آموزشي سيستم عمليات اسناد و املاك سال 1369
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است بند 3 صفحه 96 دستورالعمل آموزشي سيستم عمليات اسناد و املاك تدوين سال 1369 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه تمامي ادارات ثبتي مكلف و ملزم به اجراي دقيق آن هستند برخلاف صريح تبصره ماده 9 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/63 مجلس محترم شوراي اسلامي بوده لذا تقاضاي تقاضاي ابطال بند مرقوم را دارد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1574/14 - 11/5/72 و 5121/14 - 24/6/72 اعلام داشته اند مورد منحصراً يك دستورالعمل آموزشي است و در واحدهاي ثبتي فاقد قدرت اجرائي مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فرد با حضور روساي شعب تشكيل و پس از و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
چون بشرح تلفنگرام مورخ 24/6/72 دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستور العمل آموزشي سيستم عمليات اسناد و املاك سال 69 منحصراً جنبه آموزشي داشته و براي واحدهاي تابعه و ذيربط لازم الاتباع نبوده است بنابراين از مصاديق نظامات و مقررات دولتي محسوب نميشود و در نتيجه قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد


119 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/06/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران