موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از هيات تجديد نظر


بسمه تعالي
تاريخ 23/4/75 شماره دادنامه 62 كلاسه پرونده 75/54
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : رئيس اداره كل وظيفه عمومي ناجا.
موضوع شكايت و خواسته: نقض راي صادره از هيات تجديد نظر در پرونده كلاسه ت 1/74/834.
مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: دادنامه 1184 - 28/10/73 صادره از شعبه 5 ديوان عدالت اداري عليه اين اداره صادر و در تاريخ 21/12/73 باين اداره ابلاغ شده است, كه اين اداره با رعايت ماده 613 قانون آئين دادرسي مدني در تاريخ 5/1/74 لايحه اعتراضيه خود را تحويل دبيرخانه ديوان عدالت اداري نموده كه تصوير رسيد ماخوذه جهت ملاحظه تقديم مي گردد. شعبه اول هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري, بدون توجه بمراتب فوق و اينكه لايحه اعتراضيه در تاريخ 23/1/74 ثبت دفتر شعبه 5 ديوان عدالت اداري شده است. مبادرت به رد تقاضاي تجديد نظر اين اداره نموده است, لذا با توجه بمراتب فوق و تبصره 2 الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري و اينكه دادنامه صادره از هيات تجديد نظر در تاريخ 20/1/75 باين اداره ابلاغ شده است با رعايت ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون ديوان عدالت اداري در فرجه قانوني به دادنامه صادره معترض و تقاضاي رسيدگي و فسخ دادنامه هاي معترض عنه و صدور حكم برد دعوي مطروحه را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجه الاسلام اسماعيل فردوسي پورو با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي هيات عمومي
نظرباينكه راي شعبه در تاريخ 23/12/74 به اداره خوانده ابلاغ و لايحه اعتراضيه در تاريخ 5/1/75 برابر رسيد ارائه شده , تسليم دفتر شعبه گرديده, لذا اعتراض اداره كل نظام وظيفه بر راي شماره 737 - 22/9/74 هيات تجديد نظر وارد, وراي صادره از اين جهت نقض و رسيدگي بشعبه ديگر هيات تجديد نظر محول مي شود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

62 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/04/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران