موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 199 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران


بسمه تعالي
تاريخ 13/9/72 شماره دادنامه 163 كلاسه پرونده 68/106
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي محمد ابراهيم يوسفي آبگرم.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 199 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقدمي تقاضاي ابطال ماده 199 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران را نموده اند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مقررات و نظامات دولتي ودرخواست ابطال آنها به جهت مخالفت با قانون يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد, كه چون اعتراض نسبت به قانون از مصاديق ماده مذكور نيست اعتراض شاكي نسبت بماده 199 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان نميباشد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد

163 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/09/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران