محكوميت كيفري زائد بر يكسال موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح از خدمت دولت بوده است


بسمه تعالي
تاريخ 18/10/72 شماره دادنامه 181 كلاسه پرونده 72/185
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي.
مووضع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و18 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف. شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/166 و 70/784 و 69/754 موضوع شكايت آقاي فقير محمد مددي و رضا صادقي بطرفيت ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بخواسته اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 590- 549 مورخ 24/12/70 و 264 مورخ 31/3/71 حكم به ورود شكايت صادر نموده است.
ب. شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/938 موضوع شكايت آقاي محمد صادقي بطرفيت ناحيه انتظامي شهرستان بوشهر بخواسته فسخ حكم اخراج و اعاده بكار به شرح دادنامه شماره 1124 - 26/11/71 حكم به رد شكايت صادر نموده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجه الاسلام .المسلمين اسماعيل فردوسي پورو با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
همانطور كه در راي شماره 40 مورخ 8/3/72 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه قضائي انشاء شده محكوميت كيفري زائد بر يكسال موضوع ماده 297 قانون آئين دادرسي و كيفر ارتش في حد ذاته موجب اخراج پرسنل مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح از خدمت دولت بوده است. بنابراين دادنامه شماره 1124 مورخ 26/11/71 شعبه 5 ديوان كه بر اين مبنا صادر گرديده موافق قانون است و موضوع كماكان تابع حكم مقرر د راي وحدت رويه فوق الاشعار مي باشد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

181 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/10/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران