حذف خدمت اضافي شش ماه براي كسانيكه مدت يكسال خدمت را در منطقه سپري نموده اند


بسمه تعالي
تاريخ 18/1/71 شماره دادنامه 5 كلاسه پرونده 70/81
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رضا قنبري و غيره.
طرف شكايت : ستاد فرماندهي كل قوا - وزارت جهاد سازندگي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه هاي 2781/4/خ/ن - 21/2/70 و 30/2/08/705/28 مورخ 29/3/70.
مقدمه شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: ستاد فرماندهي محترم كل قوا طي نامه هاي مورخ 21/2/70 و 29/3/70 به دستگاههاي اجرائي كشور و وزارت جهاد سازندگي اعلام نموده مشموليني كه خارج از نيروهاي مسلح خدمت نمايند يعني خدمت دوران ضرورت آنان از 24 ماه به 30 ماه افزايش مييابد. با توجه به نقش جهاد سازندگي اعلام شش ماه اضافه خدمت جهت مشمولين جهاد علي الخصوص مشمولين ستاد پشتيباني جنگ غير منطقي و بي عدالتي محض ميباشد.
مدير كل امور كارگران جهاد سازندگي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 36726/ط مورخ 14/7/70 اعلام داشته اند: مطابق نامه شماره 13137 مورخ 27/5/70 معاونت محترم نيروي انساني تادكل سپاه پاسداران مشكل شكات مرتفع گرديده است. ضمناً مفاد نامه فوق الذكر طي شماره 2770/ط مورخ 30/5/70 اين اداره كل جهت اجراء به جهادها استانها ابلاغ گرديده است. لذا تقاضاي مختومه شدن پرونده را دارد
معاون نيروي انساني ستاد فرماندهي كل قوا نيز در پاسخ بشكايت فوق الذكر طي نامه 34/21/705/608/4/ن - 4/10/70 اعلام داشته اند:
1. برابر مفاد بند الف ماده 4 قانون وظيفه عمومي مدت خدمت وظيفه عمومي 3 سال است كه دو سال آن دوره ضرورت ميباشد و شورايعالي دفاع ميتواند مدت دوره ضرورت را به 18 ماه تقليل دهد.
2. شورايعالي دفاع سابق در جلسه مورخ 28/2/62 تصويب نمود آن تعداد از پرسنل وظيفه اي كه در وزارتخانه ها و با سازمانها مشغول انجام وظيفه ميباشند و همچنين پرسنلي كه بهر دليل از يكسال خدمت در منطقه عملياتي معاف ميگردند جمعاً 6 ماه پيش از سايرين خدمت دوره ضرورت را انجام دهند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق, به رياست حجه الاسلام محمدرضا عباسي فردو با حضور روساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي باتفاق آراء, مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
راي
نظر باينكه بر طبق بخشنامه شماره 27700/ط - 30/5/70 جهاد سازندگي حذف خدمت اضافي شش ماه براي كسانيكه مدت يكسال خدمت را در منطقه سپري نموده اند موافقت گرديده است. لذا موضوع شكايت از بخشنامه هاي مورد اعلامي شاكي در خصوص مورد منتفي و ازاين حيث شكايت قابل رسيدگي نبوده و پرونده امر مختومه اعلام ميگردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري محمد رضا عباسي فرد

5 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1371/01/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران