به لحاظ انتقاء موضوع شكايت موردي براي طرح و امعان نظر باقي نيست


بسمه تعالي
تاريخ 29/1/77 شماره 11 كلاسه پرونده 76/186
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : سازمان مديريت و نظامات برتاكسيراني تبريز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال دسورالعمل شماره 596 ك مورخ 24/6/76 اداره كل بازرگاني استان آذربايجان شرقي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, اداره كل بازرگاني استان آذربايجان شرقي براساس نامه شماره 596 ك مورخ 24/6/76 مدعي است كه سازمان تاكسيراني تبريز وابسته به شهرداري تبريز مجوز قانوني براي رسيدگي و نظارت بر امور اتحاديه صنف آژانس و تاكسي سرويس ندارد, در صورتيكه براساس راي هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري بتاريخ 7/12/72 با شماره 209 بكلاسه 71/245 در شهرستان تهران موضوع نظارت سازمان تاكسيراني كه به شهرداري تهران ميباشد, بالصراحه وضعيت سازمان تاكسيراني و اختيارات وي را در امور تاكسي و تاكسي سرويس مشخص نموده, همچنين مورد شكايت خلاف قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران. مصوب 28/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 72 ميباشد.
مدير كل بازرگاني آذربايجان شرقي و رئيس كميسيون نظارت در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه 980 /ك - 27/11/76 اعلام داشته اند, اخيراً طبق بخشنامه شماره 4346/420 - 20/10/76 اداره كل امور اصناف و بازرگان وزارت متبوع كليه امورات اتحاديه و صنوف وابسته به سازمان تاكسيراني استان تحويل شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به مندرجات لايحه جوابيه اداره كل بازرگاني آذربايجان شرقي در خصوص انجام خواسته و انتقاء موضوع شكايت موردي براي طرح و امعان نظر باقي نيست و پرونده امر مختومه اعلام مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

11 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1377/01/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران