تصويبنامه در مورد ورود كالا از طريق بندربوشهر


شماره 44155/ت 27632ه 9/9/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد بند(ب ) ماده (2) قانون امورگمركي - مصوب 1350 - تصويب نمود:
ورود كالا از طريق بندر بوشهر تا پايان سال 1382 مشمول معافيت از بيست درصد(20%) سود بازرگاني مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور- محمدرضاعارف

16836 :شماره انتشار تصويب نامه :نوع قانون
1381/09/23 :تاريخ ابلاغ 1381/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران